Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden 2023 – Reservering van “toerisme” accommodaties
Festilux
La Griffonnière, 89220 Saint-Privé
+33(0)754356478
www.festilux.nl
info@festilux.nl

DEFINITIES
BESTELLING of RESERVERING of VERHUUR : Aankoop van diensten.
DIENSTEN : verhuur van “toerisme” accommodatie.
ACCOMMODATIE : lichte recreatieve woning

EERSTE ARTIKEL – TOEPASSINGSBEREIK
Deze algemene Verkoopvoorwaarden zijn onbeperkt en onvoorwaardelijk van toepassing op alle verhuur van accommodaties op het terrein van Festilux camp et Gite, aan niet-professionele klanten (“de Klanten” of “de Klant”), op zijn website www.festilux.nl of telefonisch, per post of elektronisch (e-mail.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden weergegeven op de website www.festilux.nl.

De Klant moet hiervan kennis nemen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en de aankoop van een Dienst is de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle onder voorwaarden van de Dienstverlener, met name de voorwaarden die van toepassing zijn op andere verhandelingscircuits van de Diensten.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn op elke moment toegankelijk op de website en hebben in voorkomende gevallen voorrang op elke andere versie of elk ander contactueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die geldt op de website of die gecommuniceerd wordt door de Dienstverlener op de datum dat de Bestelling door de Klant wordt geplaatst.

Tenzij anderszins wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd in het geautomatiseerde systeem van de Dienstverlener het bewijs van het geheel van de transacties die met de Klant zijn afgesloten.

Onder de voorwaarden zoals bepaald in de (Franse) wet Informatica en vrijheden en de Europese verordening inzake gegevensbescherming, heeft de Klant op elk moment recht op toegang, correctie en bezwaar indien de verwerking van zijn persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf en het vervolg daarvan, door een brief met bewijs van zijn identiteit te sturen naar :

Festilux, La Griffonnière 89220 Saint-Privé Frankrijk

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden evenals van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.festilux.nl en deze te accepteren door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken voor het starten van de online Bestelprocedure, of in geval van bestelling anders dan via internet, via elke passend middel.

ARTIKEL 2 – RESERVERINGEN

De Klant kiest op de site de diensten die hij wil bestellen volgens modaliteiten:

– Beschikbaarheid;
– Keuze van het verblijf;
– Keuze van de opties;
– Validering van de bestelling.

Het is aan de Klant om de juistheid van de Bestelling te controleren en alle fouten onmiddellijk te melden bij de Dienstverlener. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd na verzending aan de Klant van de bevestiging van acceptatie door de Dienstverlener per e-mail of post of door ondertekening van het contract in geval van reservering op de plaats waar de Dienstverlener zijn Diensten verhandelt.

Elke bestelling die wordt geplaatst op de website festilux.nl vormt een contract dat op afstand wordt afgesloten tussen de Klant en de Dienstverlener.

Elke bestelling is nominatief en kan in geen geval worden overgedragen.

ARTIKEL 3 – TARIEVEN

De Diensten die worden aangeboden door de Dienstverlener worden geleverd tegen de geldende tarieven op de website festilux.nl of elk ander informatiemedium van de Dienstverlener bij plaatsing van de bestelling door de Klant. De prijzen worden uitgedrukt in euro, inclusief btw.

De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener worden toegekend op de website
www.festilux.nl of enig ander informatie- of communicatiemedium.

De tarieven zijn vast en niet voor herziening vatbaar gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld op de website www.festilux.nl, in de e-mail of in het schriftelijke aanbod aan de Klant. Na deze geldigheidsduur is het aanbod niet langer geldig en hoeft de Dienstverlener zich niet langer aan deze tarieven te houden.

3.1. VERBLIJFSBELASTING
De verblijfsbelasting die namens de gemeente/communauté des communes wordt geïnd, is niet opgenomen in de tarieven. Het bedrag wordt per persoon en per dag bepaald. De belasting moet betaald worden bij betaling van de Dienst en wordt apart vermeld op de factuur.

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. VOORSCHOT
De vooraf betaalde bedragen vormen een voorschot. Dit is een tegoed op de totaalprijs die de Klant verschuldigd is.

Een voorschot komt overeen met 50% van de totaalprijs van levering van de bestelde Diensten en is opeisbaar bij het plaatsen van de bestelling door de Klant.

De Dienstverlener betaalt dit bedrag niet terug in geval van annulering van het verblijf door de Klant minder dan 90 dagen vóór de geplande aankomstdatum (behalve in de gevallen zoals voorzien in artikel 6.4 van deze algemene verkoopvoorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen vóór de geplande aankomstdatum volledig worden betaald (onder voorbehoud van annulering van de duur)

4.2. BETALINGEN
Betalingen die door de Klant worden uitgevoerd, worden beschouwd als definitief na de feitelijke inning van de bedragen die aan de Dienstverlener verschuldigd zijn.

4.3. NIET-NALEVING VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN
Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde de Diensten en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of te annuleren na een ingebrekestelling waarop niet is gereageerd.

ARTIKEL 5 – LEVERING VAN DE PRESTATIES

5.1. TERBESCHIKKINGSTELLING EN GEBRUIK VAN DE PRESTATIES
De accommodatie en de bijbehorende staanplaats kunnen in gebruik genomen worden vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moet verlaten worden vóór 10.00 uur op de dag van vertrek.

Het saldo van het verblijf moet volledig zijn betaald:

  • 30 dagen vóór de aankomstdatum (op straffe van annulering van de verhuur);

De accommodaties zijn bedoeld voor verhuur voor een bepaald aantal gasten en er mogen in geen geval meer personen aanwezig zijn in/op de accomodaties. Het is strikt verboden een andere accommodatie van ongeacht welk aard toe te voegen.

De accommodaties en staanplaatsen worden bij vertrek in dezelfde staat van netheid achtergelaten als waarin zij zich bij aankomst bevonden. Beschadiging van de accommodatie of de accessoires leidt tot onmiddellijk herstel op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van het verblijf moet identiek zijn aan de inventaris aan het begin van het verblijf.

ARTIKEL 6 – LATE AANKOMST, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT
Er wordt geen korting verstrekt in geval van late aankomst, vroegtijdig vertrek of een wijziging in het aantal personen (voor zowel het gehele of een deel van het verblijf).

6.1. WIJZIGING
In geval van wijziging van de data of het aantal personen, doet de Dienstverlener zijn best het verzoek tot wijziging van de datum te accepteren afhankelijk van de beschikbaarheid en zonder afbreuk te doen aan het recht eventuele extra kosten in rekening te brengen; het gaat in alle gevallen om een eenvoudige middelenverplichting, de Dienstverlener kan de beschikbaarheid van een accommodatie of een andere datum niet garanderen; in deze gevallen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Verzoeken om verkorting van het verblijf worden door de Dienstverlener behandeld als een gedeeltelijke annulering en vallen derhalve onder de de bepalingen van artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING
Vroegtijdig vertrek geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling door de Dienstverlener.

6.3. ANNULERING
– Annulering vóór de 90e dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum: de annulering vindt kosteloos plaats en de Dienstverlener betaalt de volledige betaalde bedragen terug;
– Annulering van de 90e tot en met de 31e dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum: 50% van het totaalbedrag van het verblijf in blijft bezit van de Dienstverlener (dit komt overeen met het bedrag van het voorschot);
– Annulering van de 30e tot en met de 16e dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum: 75% van het totaalbedrag van het verblijf blijft in bezit van de Dienstverlener;
– Annulering van de 15e dag tot de geplande aankomstdatum: 100% van het totaalbedrag van het verblijf blijft in bezit van de Dienstverlener.

6.4. ANNULERING VANWEGE PANDEMIE
6.4.1. In uitzondering op artikel 6.3 ANNULERING worden in geval van volledige of gedeeltelijke sluiting van het etablissement gedurende de data van het gereserveerde verblijf (waaraan een volledige of gedeeltelijke verbodsmaatregel om publiek te ontvangen wordt gelijkgesteld, voor zover de toepassing van deze maatregel direct betrekking heeft op de Klant) naar aanleiding van een besluit van de overheid dat niet te verwijten valt aan de Dienstverlener, de door de Klant vooraf betaalde bedragen voor reservering van het verblijf dat niet kan worden uitgevoerd, terugbetaald volgens de wet- en regelgevende bepalingen die de betreffende sluiting en de gevolgen daarvan beheersen.

De Dienstverlener is echter niet verplicht een aanvullende vergoeding te betalen naast de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2. Annuleringen van het verblijf vanwege het feit dat de Klant COVID 19 (infectie) of een andere infectie die onder de pandemie valt heeft opgelopen of is geïdentificeerd als contact, waardoor zijn deelname aan het verblijf op de geplande data verhinderd wordt, komen niet in aanmerking voor ontbindingsvergoeding of terugbetaling door de Dienstverlener.

6.4.3. In geval de Klant zijn volledige verblijf moet annuleren ten gevolge van overheidsmaatregelen waardoor de deelnemers zich niet kunnen verplaatsen (algemene of lokale lockdown, reisverbod, sluiting van grenzen), terwijl het Festilux wel in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en de Klanten kan ontvangen, is de Dienstverlener niet verplicht tot enige specifieke terugbetaling. In dat geval wordt verwezen naar artikel 6.3 ANNULERING.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De Klant die op een staanplaats of in een accommodatie verblijft moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Er kan een verzekeringsverklaring worden gevraag aan de Klant voor aanvang van de prestatie.

7.2. HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan op Festilux.

7.3. INTERN REGLEMENT
Het interne reglement wordt weergegeven bij de ingang van het etablissement en bij de receptie. De Klant moet hiervan kennisnemen en dit naleven. Het is op eenvoudig verzoek beschikbaar.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER – GARANTIE

De Dienstverlener garandeert de Klant conform de wettelijke bepalingen en zonder aanvullende betaling tegen alle conformiteits- en verborgen gebreken die het gevolg zijn van een defect in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten uit te oefenen moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk met bewijs van ontvangst binnen een termijn van uiterlijk 24 uur vanaf de verstrekking van de Diensten informeren over het bestaan van de conformiteits- of verbogen gebreken.

De Dienstverlener gaat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 dagen na vaststelling door de Dienstverlener van de defecten of gebreken over tot terugbetaling of herstel door hemzelf of een derde (voor zover mogelijk) van de defect geachte diensten. De terugbetaling vindt plaats via creditering van de bankrekening van de Klant of een cheque op naam van de Klant.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot terugbetaling van de Diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld en niet als nalatig worden beschouwd in geval van late of niet-uitvoering ten gevolge van overmacht zoals gebruikelijk erkend door de Franse jurisprudentie.

ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, opsteller van deze voorwaarden, verwerkt persoonsgegevens op de de volgende juridische gronden :

  • Ofwel het rechtmatige belang van de Dienstverlener ten behoeve van de volgende doeleinden :

– prospectie,
– relatiebeheer van klanten en prospecten,
– de organisatie, inschrijving en uitnodiging voor evenementen van de Dienstverlener,
– de verwerking, de uitvoering, de prospectie, de productie, het beheer, de follow-up van verzoeken en dossiers van klanten,
– het opstellen van aktes namens de klanten.

  • Ofwel de naleving van wet- en regelgevende verplichtingen bij de verwerking ten behoeve van :

– de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten en de strijd tegen corruptie,
– facturatie,
– boekhouding.

De Dienstverlener bewaart de gegevens slecht voor de duur die noodzakelijk is voor de operaties waarvoor deze zijn verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Daarom worden gegevens van klanten bewaard voor de duur van de contractuele relaties plus 3 jaar ten behoeve van animatie- en prospectiedoeleinden, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen inzake bewaring of verjaringstermijnen.

Ten behoeve van de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten worden gegevens tot 5 jaar na het einde van de relaties met de Dienstverlener bewaard. Ten behoeve van de boekhouding worden de gegevens 10 jaar vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar bewaard.

Persoonsgegevens worden gedurende 3 jaar bewaard indien geen deelname aan of inschrijving voor evenementen van de Dienstverlener plaatsvindt.

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor door de Dienstverlener gemachtigde personen.

Onder de voorwaarden zoals vermeld in de wet Informatica en vrijheden en de Europese verordening over gegevensbescherming, hebben natuurlijke personen recht op toegang, correctie, inzage, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering betreffende hun gegevens.

De personen waarop de gegevensverwerking betrekking hebben, hebben ook het recht om op elk moment om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang van de Dienstverlener en het recht bezwaar te maken ten commerciële prospectie.

Zij hebben tevens het recht algemene en bijzondere richtlijnen op te stellen inzake de manier waarop zijn wensen dat na hun overlijden de vermelde rechten worden uitgeoefend :

– door een e-mail te sturen naar : info@festilux.nl
– of een brief te sturen naar het volgende adres: Festilux, La Griffonnière 89220 Saint Privé, Frankrijk. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de CNIL.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de website festilux.nl is eigendom van de Dienstverlener en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten inzake intellectueel eigendom.

Reproductie, verspreiding of gebruik van alle of een deel van de inhoud is strikt verboden en kan namaak inhouden.

Hetzelfde geldt voor namen, logo’s en in bredere zin alle grafische representaties of teksten die eigendom zijn van de Dienstverlener of door hem worden gebuikt of verspreidt.

ARTIKEL 12 – HEERSEND RECHT – TAAL

Deze Algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende operaties worden beheerst en zijn onderworpen aan Frans recht.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. In geval van vertaling in een of meerdere vreemde talen, is alleen de Nederlandse versie rechtsgeldig in geval van geschillen.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen die voort kunnen vloeien uit aankopen en verkopen die plaatsvinden onder toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden worden over hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en vervolg voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gemeenrecht, indien deze niet minnelijk tussen de Dienstverlener en de Klant kunnen worden opgelost.

De Klant wordt erop gewezen dat hij te allen tijde in geval van onenigheid een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of enig ander alternatief middel voor geschillenbeslechting.

ARTIKEL 14 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – ACCEPTATIE VAN DE KLANT

De Klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier deze Algemene verkoopvoorwaarden en alle andere informatie en gegevens te hebben ontvangen die beoogd worden in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van de consumptiewet, naast de informatie die vereist is op grond van de beschikking van 22oktober 2008 in verband met de voorafgaande informatieverstrekking aan de consument inzake de eigenschappen van de:

– de essentiële eigenschappen van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betreffende Diensten;
– de prijs van de Diensten en de bijkomende kosten;
– de informatie in verband met de identiteit van de Dienstverlener, zijn postgegevens, telefoonnummer en e-mail en zijn activiteiten, indien dit niet duidelijk wordt in de context;
– informatie in verband met de wettelijke en contractuele garanties en de uitvoeringsvoorwaarden; de functie van de digitale inhoud en in voorkomende gevallen de interactie daartussen;
– de mogelijkheid om beroep te doen op conventionele bemiddeling in geval van een geschil;
– informatie in verband met de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het plaatsen van een bestelling door een natuurlijke of rechtspersoon op de website Festilux.nl vormt volledige en onherroepelijke instemming met en acceptatie van deze Algemene verkoopvoorwaarden, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant die met name afziet van beroep op een tegenstrijdig document waarop hij zich jegens de Dienstverlener zou kunnen beroepen.